Eduvier scholen ontvangen ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

In schooljaar 2020-2021 ontvingen de praktijk- en vso-scholen van Eduvier ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding. De staatssecretaris van SZW zegde ESF-subsidie toe aan de gemeente Almere, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Flevoland voor het schooljaar 2020-2021 een aanvraag indiende voor de praktijk- en vso-scholen in de regio.

De vso-scholen van Eduvier ontvingen € 64.000 ESF-subsidie, praktijkschool De Steiger € 20.000,-. De ESF-middelen worden ingezet voor arbeidstoeleiding vanaf het derde leerjaar. Om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt voor leerlingen blijvend te verbeteren, worden up-to-date praktijkvakken, branchecursussen en stages gerealiseerd.

Europees Sociaal Fonds

Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. Voor Nederland is ongeveer 500 miljoen ESF-subsidie gereserveerd voor de periode 2014-2020. De subsidie wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland.

Het kabinet streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen optimaal te laten participeren in de samenleving, zo ook op de arbeidsmarkt. Voor jongeren uit het vso en praktijkonderwijs is het belangrijk een soepele overgang van school naar werk te realiseren, om een plek op de arbeidsmarkt te verkrijgen en te behouden. De ESF-subsidie is een financiële stimulans om hier nog beter invulling aan te geven.