Medezeggenschap

Binnen Eduvier heeft elke school, of groep scholen die onder één directeur vallen, een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. De raad heeft advies- of instemmingsrecht aangaande schoolzaken, zoals bijvoorbeeld het jaarplan, de formatie en de beleidszaken die betrekking hebben op ontwikkelingen binnen de school. De leden komen tenminste 1 keer per maand bijeen voor onderling overleg en voor overleg met de directie van de school.

GMR

Eduvier onderwijsgroep heeft daarnaast een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit ouders en medewerkers vanuit de verschillende  scholen en onderdelen. De GMR heeft op diverse onderdelen van beleid advies- of instemmingsrecht wanneer het alle of een meerderheid van de scholen/afdelingen binnen de stichting betreft. De leden komen periodiek bijeen en voeren overleg met de bestuurder.

Meer informatie

Voor meer informatie over de MR van één van onze scholen kunt u op de betreffende locatie terecht. Heeft u vragen voor of over de GMR, neem dan contact op met de secretaris van de GMR via gmr@eduvier.nl.