Medezeggenschap

MR

De medezeggenschapsraad (MR) van de Steiger vertegenwoordigt de belangen van ouders (leerlingen) en medewerkers in diverse zaken die de school aangaan, zoals de jaarplanning, het formatieplan en veiligheid.  De leden van de MR komen maandelijks bijeen en voeren overleg met de directie.

BMR

Eduvier onderwijsgroep heeft een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) voor de scholen van (voorgezet) speciaal onderwijs. De MR van de Steiger en de GMR vormen samen de bovenschoolse medezeggenschapsraad, de BMR. De BMR heeft op diverse stichting brede onderwerpen advies- of instemmingsrecht. De leden komen maandelijks bijeen en voeren overleg met de bestuurder.

Meer informatie

Hebben je ouders vragen over de BMR,  of de MR van de Steiger, dan kunnen ze contact opnemen met de secretaris van de MR via  info.mr.steiger@eduvier.nl.