Medezeggenschap

MR

De medezeggenschapsraad (MR) van de Steiger vertegenwoordigt de belangen van ouders (leerlingen) en medewerkers in diverse zaken die de school aangaan, zoals de jaarplanning, het formatieplan en veiligheid.  De leden van de MR komen maandelijks bijeen en voeren overleg met de directie.

GMR

Eduvier onderwijsgroep heeft een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit ouders en medewerkers van de verschillende scholen en onderdelen. De GMR heeft op diverse onderwerpen advies- of instemmingsrecht, wanneer het alle of een meerderheid van de scholen/afdelingen binnen de stichting betreft. De leden komen maandelijks bijeen en voeren overleg met de bestuurder.

Meer informatie

Hebben je ouders vragen over de GMR,  of de MR van de Steiger, dan kunnen ze contact opnemen met de secretaris van de MR via  info.mr.steiger@eduvier.nl.