Medezeggenschap

MR

De medezeggenschapsraad (MR) van SO Eduvier is een orgaan, dat de belangen van leerlingen, ouders en medewerkers vertegenwoordigt van de scholen die hiertoe behoren: De dokter Herman Bekiusschool, SO De Optimist en het Nautilus SO. De MR heeft advies dan wel instemmingsrecht aangaande schoolzaken, zoals het formatieplan, het jaarplan en beleidszaken die betrekking hebben op ontwikkelingen binnen de scholengroep.

In de MR hebben zowel ouders als teamleden zitting. De MR komt bijna maandelijks bij elkaar.

GMR

Eduvier onderwijsgroep heeft een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit ouders en medewerkers van de verschillende scholen en onderdelen. De GMR heeft op diverse onderwerpen advies- of instemmingsrecht, wanneer het alle of een meerderheid van de scholen/afdelingen binnen de stichting betreft. De leden komen maandelijks bijeen en voeren overleg met de bestuurder.

Meer informatie

Heeft u als ouder vragen over de GMR, of belangstelling om toe te treden tot de MR, neem dan contact op met de leerkracht van uw zoon of dochter. Hij/zij zal u verwijzen naar de leerkracht die zitting heeft in de betreffende medezeggenschapsraad.