Medezeggenschap

MR

De medezeggenschapsraad (MR) van SO/VSO Almere is een orgaan dat de belangen van leerlingen, ouders en medewerkers vertegenwoordigt van de scholen die hiertoe behoren: Nautilus SO, Nautilus College Radioweg, Nautilus College Lierstraat en Nautilus College Paul Kleestraat. De MR heeft advies of instemmingsrecht over bepaalde schoolzaken, zoals het formatieplan en het jaarplan. In de MR hebben zowel ouders als medewerkers zitting.

De MR komt bijna maandelijks bij elkaar. De vergaderingen zijn openbaar.

GMR

Eduvier onderwijsgroep heeft een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit ouders en medewerkers van de verschillende scholen en onderdelen. De GMR heeft op diverse onderwerpen advies- of instemmingsrecht, wanneer het alle of een meerderheid van de scholen/afdelingen binnen de stichting betreft. De leden komen maandelijks bijeen en voeren overleg met de bestuurder.

Meer informatie

Heeft u als ouder vragen over de GMR, of belangstelling om toe te treden tot de MR, neem dan contact op met de leerkracht van uw zoon of dochter. Hij/zij zal u verwijzen naar de leerkracht die zitting heeft in de betreffende medezeggenschapsraad.