Medezeggenschap

MR

De medezeggenschapsraad (MR) van SO en VSO Emmeloord is een orgaan dat de belangen van leerlingen, ouders en medewerkers vertegenwoordigt van de scholen die hiertoe behoren: SO De Optimist en het Casteleijn College. De MR heeft advies of instemmingsrecht over bepaalde schoolzaken, zoals het formatieplan en het jaarplan. In de MR hebben zowel ouders als medewerkers zitting.

De MR komt bijna maandelijks bij elkaar. De vergaderingen zijn openbaar.

GMR

Eduvier onderwijsgroep heeft een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit ouders en medewerkers van de verschillende scholen en onderdelen. De GMR heeft op diverse onderwerpen advies- of instemmingsrecht, wanneer het alle of een meerderheid van de scholen/afdelingen binnen de stichting betreft. De leden komen maandelijks bijeen en voeren overleg met de bestuurder.

Wil jij, of willen je ouders meer weten over de medezeggenschapsraden, neem dan contact op met je mentor.